នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៨៥៦ (អាយុ ៦៨ ឆ្នាំ) លោកស្រី Margarita Occhiena ដែលជាម្តាយរបស់ដុនបូស្កូបានទទួលមរណភាព។ ចូរយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ការអង្វររបស់នាងនិងដំណើរការនៃការវាយដំរបស់នាង។