យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្រុស គ្រីស្ទូហ្វេរ ខាន់តៃ មកពីខេត្តរងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានបង្កើតនៅឯដុនបូស្កូបេះដូងដ៏ពិសិដ្ឋ នៅភូមិ ឡាវ៉ាអាណ ប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលបានបោះបង់ចោលសំណួរនេះសម្រាប់យើងពិចារណានៅក្នុងពេលមានរោគរាតត្បាត។ ចូរយើងឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយគ្នាដោយស្តាប់ការចែករំលែករបស់គ្រីស្តូហ្វឺរ។