សប្បុរសធម៌ និងការបរិច្ចាគមកកាន់ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា តាមរយៈធនាគារ ABA

សូមអរគុណសម្រាប់ការបរិច្ចាគ និងសប្បុរសធម៌របស់លោកអ្នក។ សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

១. ចូលទៅកាន់គណនី ធនគារ ABA តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក

២. ចុចត្រង់កន្លែង ទូទាត់ប្រាក់

៣. អូសចុះក្រោមបន្ដិច ជ្រើសរើសយក សប្បុរសធម៌ និងការបរិច្ចាគ

៤. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា

៥. បំពេញព័ត៌មានជាមួយលេខទូរស័ព្ទឬលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ជំនួយ

៦. ខាងមូលនិធិនឹងធ្វើការទូរស័ព្ទត្រលប់ទៅវិញ បញ្ជាក់ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនិងបញ្ជាក់ពីការទទួល។