សូមយើងអធិដ្ឋានការទទួលមរណភាពបងស្រី ប្រានដូនៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


យើងអធិស្ឋានសម្រាប់ការ អស់កល្ប របស់បងស្រី ប្រាណដូ អេស្ទើរីណា

បងស្រីបានទទួលមរណភាពដោយសារ ជំងឺមហារីក នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅវេលាម៉ោង ៧៖៣៥នាទីយប់ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ កាមីលៀន ទីក្រុងបាងកក។

បងស្រីបានកើត នៅទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២១ ទីក្រុង ឡាហ្សូ អែតទីស៊ានណូ ប៉ាដូវ៉ា ប្រទេស អ៊ីតាលី។

វិជ្ជាជីវៈដំបូងនៅ ខននីលី, វិនណេតូ, ប្រទេសអីតាលី នៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៣

វិជ្ជាជីវៈដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅទីក្រុងទូរីន ប្រទេសអ៊ីតាលី ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៩

អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាទៅប្រទេសថៃ នៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៤៩

គាត់មានអាយុ ៩៩ឆ្នាំ ,ក្នុងរយៈពេល ៧១ឆ្នាំ ក្នុងបេសកកម្ម ។