• រួមគ្នាប្រឆាំងកូវីដ ១៩
  • រៀននៅតែបន្ដរៀន
  • រៀនតាមអនឡាញ(បណ្ដាញអ៊ីណធើណែត) នៅតែបន្ដ
  • រោងជាង និងការអនុវត្តនៅតែបន្ដ
  • ការឆ្ងាយពីគ្នា ដោយគម្លាតពីគ្នា
  • ការស្កេនកម្ដៅ និងការលាងដៃសម្អាតដោយប្រើអាល់កុល ពាក់ម៉ាស់