ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ៖ ក្នុងនាមឈ្មោះតំណាងនៃខេត្តប្រទេសថៃ ខ្ញុំសូមសម្តែងការអបអរសាទរចំពោះលោកឪពុក រ៉ូអែល សូតូ ដែលត្រូវបានតែងតាំងជា ‘ប្រតិភូ’ នៃប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល ៣ ឆ្នាំដោយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៣ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញពីចេតនារបស់យើងក្នុងការបួងសួងដល់អ្នក និងការសារភាពរបស់គណៈប្រតិភូ ។ សូមព្រះជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើង – ម៉ារីជំនួយរបស់ពួកគ្រីស្ទាន និងព្រះវរបិតារបស់យើង លោកឪពុក យ៉ូហាន បូស្កូ រក្សាឱ្យអ្នកនៅក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់ និង ការណែនាំរបស់ពួកគេ ។