គ្រួសារសាឡេស៊ាន អាលិមនុស និងបេសកកម្ម នៅប្រទេសឡាវ ” ខួបលើកទី ១៥០ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់អតីតសិស្ស ប៉ាបលីស ដុនបូស្កូ។

ដកស្រង់ពី ៖ https://www.youtube.com/watch?v=K_1ChEWF6MI
និងធ្វើការ public ឡើងវិញនៅឆាននែលដុនបូស្កូកម្ពុជា https://www.youtube.com/watch?v=yDkpb4knD5I