ភ្នំពេញ – នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ សហគមន៍សាឡេស៊ាន ដុនបូស្កូភ្នំពេញប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់បងប្រុស គង់ សុមុនី ។ នៅឆ្នាំនេះគាត់នឹងទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចាប់ផ្តើមទ្រឹស្តីរបស់គាត់ដើម្បីក្លាយជាបូជាចារ្យ ។ ជាមួយ បងប្រុស ផេន ចននី គាត់គឺជាអ្នកសាឡេស៊ាន ជនជាតិខ្មែរដំបូងគេម្នាក់ ។ យើងអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីពរបស់គាត់ហើយត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនាមជាអាចារ្យដើម្បីជួយយុវជនកម្ពុជា ។