ការប្រជុំអនឡាញពីការអភិវឌ្ឍដុនបូស្កូ

នាថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ សមាជិកសមាគមសិស្សចាស់ ដែលមាន លោកឪពុក សែហ្វ ជាអធីបតី ក្នុងការិយាល័យ កណ្តាលសមាគម ព្រមទាំងតំណាង សមាគម នៃសាខាទាំងអស់ បានចូលរួមប្រជុំជាមួយ លោកឪពុកតំណាងសមាគមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ពីដំណើរការអភិវឌ្ឍន៏ សមាគម ពិសេសដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ សំរាប់ដំណើរការ ឆ្ពោះទៅមុខនៃសមាគមសិស្សចាស់ ។

មើលបន្ថែម