សូមឱ្យយើងអធិស្ឋាន

សូមឱ្យយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រលឹងនៃម្តាយរបស់លោកឱពុករ៉ូអេល

ទីក្រុងម៉ានីល។ អ្នកម្តាយរបស់លោកឱពុករូអេល បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីល។ អ្នកម្ដាយមានវត្តមាននៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍ហើយ។ លោកឱពុករូអេល ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងសម្រាប់ដុនបូស្កូកម្ពុជា បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកក្នុងកំឡុងពេលដ៏លំបាកនៃគ្រួសាររបស់លោក។ យើងជាគ្រួសារសាឡេស៊ាន ហើយយើងរួមគ្នាជាមួយលោកឱពុកជាទីស្រឡាញ់របស់យើង នៅពេលនេះ។ យើងអធិស្ឋានរួមគ្នាសម្រាប់ព្រលឹងនៃអ្នកម្តាយរបស់គាត់ ហើយយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ការលួងលោមនៃគ្រួសាររបស់គាត់។ សូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយនាទីបន្ទាប់ពីអ្នកបានអានអត្ថបទនេះ។ សូមឱ្យនាងសម្រាកនៅក្នុងសន្តិភាព អាម៉ែន។